Skip to main content

Fokreglement

1. ALGEMEEN

 • 1.1.  Dit reglement voor de Bedlington Terrier Club, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Bedlington Terriër zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
  Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 4 april 2012.
  Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de Bedlington Terrier Club.
 • 1.2.  Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Bedlington Terriër.
 • 1.3.  Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren.
  In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
  Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
 • 1.4.  Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 • 1.5.  Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 • 1.6.  Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

Verenigings Fok Reglement (VFR) Besluit AV 24 mei 2012 Versie: november 2021 Bedlington Terrier Club Pag. 2 van 8

2. FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

 • 2.1.  Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.
  Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
 • 2.2.  Herhaalcombinaties:
  Dezelfde oudercombinatie is maximaal 3 maal toegestaan.
 • 2.3.  Minimum leeftijd reu:
  De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 9 maanden zijn.
 • 2.4.  Aantal dekkingen:
  De reu mag maximaal 3 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 4 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.
  Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
  NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
  NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
 • 2.5.  Cryptorchide en monorchide:
  Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
 • 2.6.  Gebruik buitenlandse dekreuen:
  Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu wil gebruiken dan dient deze altijd te voldoen aan de gezondheidsregels zoals deze door de vereniging onder punt 4 gesteld worden.
 • 2.7.  Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen):
  Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

2.7.1 De controle of de dekreu aan de eisen van artikel.2.7 voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.
2.8. Als de eigenaar een reu ter beschikking stelt voor een dekking, dient deze zich er altijd van te vergewissen dat ook de teef is onderzocht op koperstapelingsziekte (KSZ) en dat de combinatie van de beide ouderhonden voldoet aan de Gezondheidsregels (artikel 4) van de rasvereniging.
Dit geldt ook en vooral als de houder c.q. eigenaar van de teef geen lid is van de BTC.
Verenigings Fok Reglement (VFR) Besluit AV 24 mei 2012 Versie: november 2021 Bedlington Terrier Club Pag. 3 van 8

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

 • 3.1.  Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van
  16 maanden heeft bereikt.
 • 3.2.  Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
 • 3.3.  Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
 • 3.4.  Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar derde nest is geboren.
 • 3.5.  Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

3.6 Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

Verenigings Fok Reglement (VFR) Besluit AV 24 mei 2012 Versie: november 2021 Bedlington Terrier Club Pag. 4 van 8

4. GEZONDHEIDSREGELS

 • 4.1.  Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
  Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
 • 4.2.  Verplicht screeningsonderzoek:
  Op basis van wetenschappelijk onderzoek is het volgende gezondheidsprobleem binnen het ras vastgesteld en moeten beide ouderdieren vóór de dekking middels een DNA test worden onderzocht op:
  Koperstapelingsziekte (KSZ)
  De uitslag kan zijn: ”vrij” , ”drager” of ”lijder”
  en dient ten tijde van de dekking bekend te zijn.
  De fokker stuurt een kopie van het testrapport c.q. certificaat naar het secretariaat van de BTC.

4.3. Aandoeningen:
Met inachtneming van de Fokregels (artikel.2) gelden voor het fokken van Bedlington Terriërs t.a.v. de Koperstapelingsziekte (KSZ) de navolgende regels:

 • a. combinaties zijn toegestaan tussen honden aan wie allebei
  de beoordeling “vrij” is toegekend (vrij x vrij)
 • b. “dragers” mogen uitsluitend worden ingezet in combinaties

met “vrije” honden (vrij x drager)
c. oudercombinaties van “dragers” onderling
zijn niet toegestaan
d. “lijders” zijn uitgesloten van de fokkerij
(drager x drager)

Verenigings Fok Reglement (VFR) Versie: november 2021 Bedlington Terrier Club
Besluit AV 24 mei 2012 Pag. 5 van 8

5. GEDRAGSREGELS
5.1. Karaktereisen:
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht.
5.2 Verplichte gedragstest:
Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.
6. WERKGESCHIKTHEID 6.1 Verplichte werkgeschiktheidtest:
Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing.
7. EXTERIEURREGELS
7.1. Kwalificatie:
Beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie “Zeer Goed” (Z.G.) hebben behaald.
7.1.1. Indien honden hieraan niet kunnen voldoen door een (niet erfelijke) beschadiging, bijvoorbeeld als gevolg van bijtwonden of ongevallen, kan het bestuur dispensatie verlenen.
7.2. Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

Verenigings Fok Reglement (VFR) Besluit AV 24 mei 2012 Versie: november 2021 Bedlington Terrier Club Pag. 6 van 8

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

 • 8.1.  Ontwormen en enten:
  De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren.
  De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
 • 8.2.  Aflevering pups:
  De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 9 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.3 Koperstapelingsziekte (KSZ):
De fokker geeft, al dan niet gevraagd, aan belangstellenden dan wel mogelijke kopers van pups alle informatie inzake de koperstapelingsziekte, zoals die door het bestuur van de BTC is opgesteld.
De fokker wijst kopers van pups op de mogelijke gevolgen van een niet toegestane dekking, en verstrekt de koper het origineel ontvangen testrapport c.q. certificaat van de DNA test van de pup (indien deze is getest).
9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

 • 9.1.  Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
 • 9.2.  Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
 • 9.3.  In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

Verenigings Fok Reglement (VFR) Besluit AV 24 mei 2012 Versie: november 2021 Bedlington Terrier Club Pag. 7 van 8

10. INWERKINGTREDING 10.1. Dit Verenigingsfokreglement is goedgekeurd door het bestuur van de
Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5 + 6 KR. en treedt in werking op 17 juli 2013
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Bedlington Terrier Club
op 4 april 2012 en aangepast in november 2021
De voorzitter, Maarten ten Brink
De secretaris Stefan Veerman

Verenigings Fok Reglement (VFR) Versie: november 2021
Bedlington Terrier Club
Besluit AV 24 mei 2012 Pag. 8 van 8